Coronaprotocol C.R.&Z.V. Dudok van Heel

Houd je altijd aan de richtlijnen van het RIVM:

 • Blijf thuis bij verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts
 • Blijf thuis als een van je huisgenoten koorts heeft (totdat de huisgenoot 24 uur klachtenvrij is)
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Was je handen met water en zeep
 • Schud geen handen
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Vermijd het openbaar vervoer

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Werkwijze alle leden van Dudok van Heel: hoe ziet jouw training er nu uit?
 3. Uitgewerkt protocol

Inleiding

De C.R.&Z.V. Dudok van Heel ligt al een tijd stil door de overheidsmaatregelen rondom het coronavirus. Ondertussen zijn deze maatregelen versoepeld waardoor het beoefenen van de roeisport weer mogelijk wordt. Dit protocol is opgesteld om verantwoord en volgens de richtlijnen van de overheid, het RIVM en de KNRB te kunnen sporten.

Houd je te allen tijde aan de richtlijnen en maatregelen die in dit coronaprotocol genoemd worden zodat iedereen weer een fijne en gezonde tijd bij Dudok kan hebben. Spreek elkaar erop aan wanneer dit niet gebeurt. Dit protocol zal constant aangepast worden wanneer een wijziging van de richtlijnen van één of meerdere van de genoemde instanties daarom vraagt.

Wanneer er op enig moment in dit protocol en op welke wijze dan ook over ‘leden van Dudok’ wordt gesproken, dan worden – tenzij anders aangeduid – de militaire én civiele leden bedoeld.

Voor alle vragen over maatregelen kan je terecht bij de corona-contactpersoon Rik van Geffen. Bij vragen met spoed kun je contact op nemen met: 06 4759 1804, bij andere vragen kun je mailen naar corona@crzvdudokvanheel.nl.

Werkwijze voor alle leden van Dudok van Heel: hoe ziet jouw training er nu uit?

Algemene opmerkingen
 • Je mag aanwezig zijn op de vereniging en het KMA-terrein gedurende je training + 15 minuten vooraf om de boot gereed te maken en 30 minuten achteraf om alles schoon te maken.
 • Houd je aan te looproute en de in/uitgangen zoals in onderstaande afbeelding zijn weergegeven.
 • Voor je gaat varen dien je een inleg moment te reserveren via Myfleet. Er mogen maximaal twee boten tegelijk worden ingelegd per vlot.
 • Na WC-gebruik maak je zelf het toilet meteen schoon met de aanwezige schoonmaakspullen.
 • Kleding dient te worden achtergelaten op het buitenterrein in een afgesloten sporttas.

 

 1. Reserveer via My-fleet een inlegmoment Een inleg moment duurt 15 minuten en er mogen maximaal twee boten tegelijkertijd in het water worden gelegd. Let op! In myfleet is de minimale afschrijfduur 30 minuten en dit kan niet worden aangepast. Wees er op alert dat een inlegmoment 15 minuten is ondanks dat dit anders is aangegeven in My-fleet. Wanneer er in een 8+ wordt geroeid dienen beide inlegmomenten voor vlot 2 te worden gereserveerd.
 2. Er dient ten alle tijde 1.5 meter afstand te worden gehouden, behalve tijdens de training. Een training begint wanneer de boot uit de loods wordt getild en is pas voorbij wanneer de boot weer in de loods ligt. Tijdens het tillen is het dus toegestaan om binnen 1.5 meter van elkaar te komen.
 3. Kom niet naar de roeivereniging om alleen maar te komen kijken of om een praatje te maken, dat brengt alleen maar het risico van besmetting met zich mee.
 4. Kom in roeitenue, de kleedkamers zijn open, echter het gebruik ervan wordt afgeraden. Reis bij voorkeur per fiets of lopend naar de vereniging, vermijd het openbaar vervoer.
 5. Check vooraf in my-fleet of jouw boot wordt overgenomen.
 6. Ontsmet je handen bij binnenkomst met het desinfectiemiddel in de dispenser in boothuis 2.
 7. Na afloop van je roeimoment ontsmet je de hendels van je riemen en was je met zeep de contactpunten op de boot. Als niemand de boot na jou overneemt, was je de gehele boot met zeep. (lees meer hierover in het uitgewerkte protocol onder G)
 8. Houd bij de overdracht altijd minimaal 1,5 meter afstand van je opvolger.
 9. Maak na je training een rondje door het botenhuis waarbij je de deurknoppen ed. schoonmaakt zoals aangegeven in de verdere uitwerking van de hygiënemaatregelen.
 10. Gooi na geroeid te hebben je ontsmettingsdoekjes in de afvalbak in het botenhuis.
 11. Na afloop van je training en nadat je de boot persoonlijk hebt overgedragen aan je opvolger of hebt schoongemaakt en teruggelegd in het botenhuis verlaat je meteen het terrein van de roeivereniging en de KMA. Blijf niet napraten.
 1. Door een boot te reserveren verklaar je klachtenvrij te zijn en ben je dus geen risico voor andere leden. Indien je besluit om toch te roeien terwijl er klachten aanwezig zijn, dan zal het bestuur maatregelen treffen om de veiligheid van de leden te waarborgen.

A. Terrein
Het terrein van C.R.&Z.V. Dudok van Heel mag alleen worden betreden door leden van de vereniging die vooraf het gehele protocol hebben door gelezen en die geen corona klachten hebben. Onder het terrein vallen beide boothuizen en bijbehorende vlotten. 

B. Loodsen
Voor boothuis 1 geldt een maximum van 6 leden aanwezig en voor boothuis 2 een maximum van 10 leden aanwezig. De leden dienen altijd 1.5 meter afstand te houden m.u.v. het in/uithalen van de boten.

C. Vlotten

Betreden
Vlotten mogen alleen worden betreden via boothuis 2 waarbij het lid verplicht is om eerst zijn/haar handen te ontsmetten met alcohol. Het is wel toegestaan om de vlotten te betreden via de loopbruggen indien men voorheen al langs boothuis 2 is gegaan voor ontsmetting en in de tussentijd niet met andere voorwerpen in aanraking komt (bijv. om een skiff van boothuis 1 naar boothuis 2 te tillen is er geen alternatief mogelijk óf wanneer dit een veiligere route is voor het betreden van boothuis 1; bijvoorbeeld doordat er roeiers op vlot 2 bezig zijn).

Looproute

Op het vlot
Er mogen maximaal twee boten tegelijkertijd op het vlot bij boothuis 2 liggen, mits tussen deze boten 1.5 meter afstand wordt bewaard. Ook is men verplicht om een inlegmoment te reserveren van 15minuten. Let op! In myfleet is de minimale afschrijfduur 30 minuten en dit kan niet worden aangepast. Wees er op alert dat een inlegmoment 15 minuten is ondanks dat dit anders is aangegeven in My-fleet. Wanneer er in een 8+ wordt geroeid dienen beide inlegmomenten voor vlot 2 te worden gereserveerd.


Inleggen en uithalen van boten
Probeer tijdens het inleggen en uithalen van de boten zoveel mogelijk 1.5 meter afstand te bewaren tot elkaar. Bij grotere boten is dit niet altijd mogelijk.


Aanleggen/Afzetten
Wegvarende boten hebben ten allertijden voorrang op aanleggende roeiers. Dit geldt voor beide vlotten en is bedoelt om drukte te voorkomen. Roeiers dienen te wachten met aanleggen indien er niet kan worden voldaan aan de hierboven genoemde regel van maximaal aantal boten op het vlot.


D. Ergometerruimte en krachtruimte

De Ergometerruimte en krachtruimte zijn voor leden weer geopend mits 1.5 meter afstand in acht wordt genomen. Na het gebruik van de apparatuur dienen deze meteen te worden gedesinfecteerd.

E. Begeleiders en veiligheid

Voor coaches en andere vrijwilligers gelden dezelfde voorschriften als voor de andere roeiers. Zij mogen met maximaal twee personen in een motorboot en moeten diagonaal van elkaar zitten. Ook dienen zij met hun Motorboot voldoende afstand te houden tot de roeier. Zo mogen ze niet direct achter de roeier varen i.v.m. vochtdruppels die mogelijk vrijkomen tijdens het sporten. Zie hieronder:
Coachboot indeling

F. Hulpmiddel voor het reguleren van activiteiten
Het lid dient een boot en inlegmoment af te schrijven via My-fleet. Via dit systeem kunnen wij ook de geschiedenis achterhalen.

G. Hygiëne


Algemeen
Elk lid is verantwoordelijk voor een hygiënische vereniging waarbij de kansen op besmetting worden gereduceerd tot een absoluut minimum. Om dit te faciliteren is er binnen de verenging aanwezig:
– Dispensers met ontsmettingsalcohol
– Wegwerp doeken
– Zeep voor wassen materiaal
– Handoeken voor afdrogen materiaal
– Chloor voor toiletten
– Toiletborstel

Entree
Toegang tot de vereniging gebeurt alleen via de zijdeur van boothuis 2. Roeiers worden geacht direct de handen te ontsmetten met alcohol. Bij binnenkomst van het boothuis hangt rechts een dispenser met ontsmettingsalcohol. Leden dienen zowel bij het binnenkomen als het verlaten van het gebouw de handen te ontsmetten.
Bezoek aan boothuis 1 gebeurd via boothuis 2. Men zal na het ontsmetten van de handen de loodsdeuren van boothuis 2 openen en naar het andere boothuis lopen via de vlotten. Het is alleen toegestaan om de vlotten te betreden via de loopbruggen indien de roeier vooraf zijn/haar handen heeft ontsmet bij het entree van boothuis 2.

Toiletten en omkleden
Toilet bezoek is alleen toegestaan indien dit strikt noodzakelijk is. Wanneer een lid besluit tot gebruik van het toilet dient deze direct na het bezoek schoon te worden gemaakt (schoonmaak artikelen zijn aanwezig naast het toilet).
De kleedkamers zijn open, echter wordt het gebruik daarvan afgeraden.
Indien de roeier besluit om warmere sportkleding aan te doen i.v.m. de reis naar de verenging, dan dient de kleding te worden achtergelaten in een afgesloten sporttas. Deze sporttas laat de roeier liggen op het buitenterrein.


Schoonmaken
Na gebruik van het materiaal is iedereen verplicht om:
– De hendels van riemen te ontsmetten voordat deze worden teruggehangen.
– De boot op het vlot te wassen met zeep (het is niet toegestaan om de boot eerst in de stellingen te leggen en daarna alleen af te drogen).

Én, indien van toepassing, het ontsmetten van:
– Besturingshendel en trekkoord van de Motorboten
– Sleutel van het Benzinehok
– Handvat van de benzine tank

Elk lid dient na de training de volgende items te ontsmetten met alcohol en wegwerpdoeken:
– Deurklinken zijdeur boothuis 2
– Deurklinken loodsdeuren boothuis 2
– Sloten loodsdeuren boothuis 2 (zowel de bovenste als de onderste)

Én, indien van toepassing, het ontsmetten van:
– Deurklinken zijdeur boothuis 1
– Sloten loodsdeur boothuis 1
– Dwarsbalk van loodsdeur boothuis 1
– Deurklinken toilet
– Handvat toiletborstel
– Deurklinken van de werkplaats (toegang tot de werkplaats is verboden zonder geldige reden)
– Deurklinken van de Kajuit (toegang tot de kajuit is verboden)

Elk lid wordt gevraagd om de prullenbak met wegwerpdoeken te ledigen indien deze vol zijn. De Corona-Coördinator zal op de bovengenoemde regels toezien dat alle schoonmaakproducten aanwezig zijn.
Schematisch overzicht van de vereniging en aanwezigheid van de artikelen:
Boothuis hygiëne


Gedurende de Training
Gedurende de training dienen boten tenminste 20 meter afstand van elkaar te houden. De riemen zijn 1m80 en de lengte van de Taft gemiddeld 4 meter. Dit zorgt ervoor dat andere boten nooit dichter dan 8 meter bij elkaar kunnen komen. De breedte van het roeiwater maakt het mogelijk om elkaar veilig te passeren op 20 meter afstand, mits de roeiers aan de correcte kant varen.


H. Handhaving en Evaluatie

Handhaving
Er wordt door het bestuur een corona-contactpersoon aangesteld. Dit is een lid van Dudok niet zijnde een bestuurslid. Leden kunnen hier terecht met hun vragen. Wanneer deze persoon geen antwoord weet, zal hij de vraag doorzetten naar het bestuur van de vereniging.


De corona-contactpersoon is Rik van Geffen en is te bereiken voor vragen met spoed via +31 6 47591804 en voor overige vragen via corona@crzvdudokvanheel.nl .


Leden die zich bewust niet houden aan de verplichte maatregelen zullen worden aangesproken op hun gedrag d.m.v. een formele waarschuwing en kunnen waar nodig worden geschorst.


Evaluatie
Het bestuur zal de eerste week na het heropenen van de vereniging iedere dag de genomen maatregelen en het protocol evalueren. Dit gebeurt ook op deze wijze na een wijziging van het protocol. Na een week zonder wijzigingen van het protocol of nieuwe maatregelen zal het evaluatiemoment een wekelijkse bezigheid worden.


I. Vervoer naar de vereniging

Normaliter verplaatsen Dudok-leden zich veelal per fiets of lopend naar de KMA/het boothuis. Er is namelijk geen mogelijkheid om de auto op het terrein te parkeren voor leden. In de huidige situatie wordt aangemoedigd om per fiets of lopend naar Dudok te komen en wordt aangeraden om het openbaar vervoer te vermijden.


J. Communicatie

Het Dudok-coronaprotocol, de wijzigingen hierop, de RIVM richtlijnen en ander bijzonder nieuws omtrent de coronamaatregelen zullen via verschillende kanalen richting de Dudok-leden en andere belanghebbenden en belangstellenden worden gecommuniceerd:

– De genoemde zaken worden geplaatst op de (openbare) website in de vorm van een pop-up die bij het opstarten van de site verschijnt.
– De genoemde zaken worden door het bestuur richting de leden gecommuniceerd via een mailupdate van de President.

K. Richtlijnen RIVM

De richtlijnen van het RIVM omtrent het coronavirus zullen door Dudok actief worden gecommuniceerd richting haar leden. Ook worden de Dudok-leden aangemoedigd zich hieraan te houden. Dit is ook een voorwaarde om weer te mogen trainen bij de vereniging.